Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Elektrikte Abone Grubu Nedir?


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 1 Oy )Elektrik tüketicileri yani aboneler, gerçek veya tüzel kişilerin dahil olduğu, kullanımların farklı farklı özelliklere sahip olması sebebi ile 5 farklı grupta toplanmaktadır. Bu isim farklılık göstererek elektrikte abone grubu veya tüketici grubu olarak da adlandırılır. Tüketici grupları resmi olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma olmak üzere 5 gruba ayrılır. Her bir elektrikte abone grubu için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen mevcut fiyatlar geçerli olur. Yani abone gruplarına göre aralarında fiyat farklı bulunabilir. Her abone grubunun belirlenmiş olan ve yılda 4 defaya mahsus olarak değişkenlik gösterebileceği kendine özgü mevcut fiyatları vardır.

Tüketicilerin hangi abone grubuna dahil olacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürürlüğe getirilen Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerince belirlenmektedir.

Elektrikte Abone grubu için herhangi bir sebeple değişiklik yapmak isteyen tüketiciler konu ile ilgili görevli dağıtım şirketi veya görevli elektrik tedarik şirketine yazılı olarak başvuruda bulunur. Değişiklik talebi uygun bulunduğu durumda, bu tarihten bir sonraki fatura dönemi için geçerli duruma gelir.

Sanayi Abone Grubu

Sanayi abone grubu, usul ve esasların 3. Maddesinde belirtilmektedir. Sanayi abone grubunu kapsayan şirketler ve bölgeler, Sanayi sicil belgesi sahibi sanayi işletmeleri, aboneliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri, bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimleri serbest bölgenin toplam elektrik tüketiminin yarısından fazlası olan ve elektrik kullanımı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tek noktadan ölçülen ve elektrik aboneliği bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan serbest bölgeler, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12. maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler, lisanslı elektrik üreticilerinin üretim ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri, gerekli ölçü düzenini sağlayan çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesislerinden sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri olarak belirlenmiştir.

Aboneliği kurum adı aynı olacak şekilde Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birliklerine ait arıtma tesisleri sanayi abone grubu kapsamına girmektedir.

Sanayi abone grubundaki mevcut tüketiciler vize bitim tarihinden en az 2 ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi durumunda tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak görevli tedarik şirketleri ve diğer dağıtım sistemi kullanıcısı müşterilerine dağıtım şirketleri bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Usul ve esaslara göre 30 gün süre içerisinde bilgilendirme yapılmasına rağmen işlem yapmayan abonelere sonraki fatura dönemi için ticarethane abone grubu tarifesi üzerinden fatura işlemleri yapılır.

Mesken Abone Grubu

Mesken abone grubu usul ve esasların 4. Maddesinde düzenlenmektedir. Mesken abone grubunun kapsamında mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartman içerisindeki bağımsız alanları, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile buraların kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi gibi tüketim ölçümleri ayrı sayaç üzerinden yapılan ortak kullanım alanları, İbadethanelerin Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilat özelliğinde lojman ve buna benzer yerleri bulunmaktadır.

Mesken abone grubunun alt grubu ise Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişiler ve muharip/malul gaziler kullanıcı olarak yer almaktadır.

Ticarethane Abone Grubu

Ana abone grubudur. Bu usul ve esaslarda tanımlanan diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen her türlü tesis ve işletmeler, kamu idareleri, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, şantiyeler, geçici ve gezici tesisler bu abone grubu kapsamına dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra açıklayıcı bir şekilde belirtmek gerekirse eğer; hayır kurumları, dernekler, vakıflar, müzeler, resmi okullar, resmi yurtlar, resmi üniversite, resmi yüksek okullar, resmi kurslar, resmi sağlık kuruluşları, spor tesisleri, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliği gibi mesken, tarımsal sulama, sanayi ve genel aydınlatma dışında kalan tüm tüketiciler ticarethane abone grubu sınıfına girmektedir.

Tarımsal Sulama Abone Grubu

Tarımsal sulama abone grubu usul ve esasların 5. Maddesinde düzenlenen abone grubudur. Bu abone grubunun ana faaliyeti tarımsal üretim olan kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesislerini içerisine almaktadır. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan tesislerdeki sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisi de tarımsal sulama kapsamı içerisinde kabul edilmektedir. 2016 yılı başından itibaren seracılık faaliyeti gösteren ve bu faaliyete ilişkin olduğuna dair resmi belgesi olan tesisler de tarımsal sulama abone grubuna dahildir.

Aydınlatma Abone Grubu

Aydınlatma abone grubu usul ve esasların 6. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu abone grubu iki alt abone grubundan oluşmaktadır. İlk alt abone grubu Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmaları içermektedir. İkinci alt abone grubu ise otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi yerlerinden aydınlatmaları Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında genel aydınlatma abone grubu kapsamındadır. Alt abone grupları 2013 yılından itibaren yürürlüğe girerek iki alt abone grubu olmak üzere bölünmüştür. Fakat iki alt abone grubuna ait uygulanan tarifeler birbirine göre farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise genel aydınlatma için gerekli enerjiyi dağıtım şirketinden temin etmekle yükümlü iken,  diğer aydınlatmalar için piyasalardan enerji temin edilebiliyor olmasıdır. Bu sebeple de kullanılan tarife fiyatlarında değişiklikler söz konusu olabilir.

ELEKTRİK ABONE GRUPLARI
ABONE GRUBU Sanayi Mesken Tarımsal Sulama Ticarethane
Alt Abone Grubu Yok Şehit Aileleri ve Muharip / Malul Gaziler Yok Yok
KAPSAM

- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımı yapılan ve sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri

- Aboneliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri

- Bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam tüketimi içerisindeki payının yüzde 50’den fazla olduğunun/olacağının belgelenmesi halinde (tek noktadan ölçüm yapılan) elektrik aboneliği, bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına olan serbest bölgeler

- Jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimi yapan şirketler

- Lisanslı üreticilerin kendi ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri

-Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri

- Aboneliği Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birlikleri adına yapılan Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birliklerine ait arıtma tesisleri

- Mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartman içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri -Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri

- İbadethanelerin Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP /MALUL GAZİLER ALT ABONE GRUBU

- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlanan şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskenler

- Yeraltı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile resmi kuruluşlardan alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri

- Tarımsal sulama amaçlı tesislerde sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisi Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden seracılık faaliyetine ilişkin olduğuna dair belge alınan abonelikler ve bunlara ait her türlü tesis veya ekipman

- Ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen her türlü tesis ve işletmeler, kamu idareleri, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, şantiyeler, geçici ve gezici tesisler bu abone grubu kapsamına dahil edilmiştir.

- Bunun yanı sıra açıklayıcı bir şekilde belirtmek gerekirse eğer; Hayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversite, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Spor Tesisleri, Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği gibi mesken, tarımsal sulama, sanayi ve genel aydınlatma dışında kalan tüm tüketiciler ticarethane abone grubu sınıfına girmektedir.


ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR