Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru    ☰  

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Whatsapp

EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 0 Oy )


Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Mevzuatı

Son yıllarda her çeşit mal ve hizmet tüketiminin artması neticesinde; nispeten daha güçlü konumda olan satıcı karşısında, tüketicinin haklarının korunması amacıyla bir takım yasal düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerden en önemlisini 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturmaktadır. Ancak genel nitelikte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, elektrik piyasası tüketici hizmetleri açısından yeterli olmamakla birlikte elektrik piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, özel nitelikte ve tüketiciyi koruyucu ek düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği oluşturulmakla birlikte 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararları ile Mahkeme Kararları uyarınca da elektrik piyasası tüketici hizmetleri noktasında ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmaya çalışılmış ve her geçen gün de yapılmaya devam edilmektedir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Modern çağda bireyin yaşamını sürdürebilmesi için tüketimi zorunlu bir ihtiyaç haline gelen elektrik enerjisi; günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Öyle ki günümüzde sanayi, eğitim, sağlık vb. birçok alanda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ihtiyacın karşılanması noktasında ise; hizmet alan veya veren taraflara uygulanacak standart, usul ve esasların belirlenmesi gerekmekte olup; bu kapsamda bir takım yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Oluşturulan yasal düzenlemelerden en önemlisi ise Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği(“Yönetmelik”)’dir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından oluşturulan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ilk olarak 08.05.2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak zaman içinde elektrik piyasasında ve ülke genelinde yaşanan değişimler neticesinde bazı noktalarda Yönetmelik ihtiyaca cevap verememiş ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin yenilenmesi ile günümüz şartlarına uyarlanması amacıyla başlatılan çalışma neticesinde, 30 Mayıs 2018 tarihli 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren versiyonu ile Yönetmelik, güncel haline kavuşturulmuştur.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin asıl amacı; serbest (“belirli bir tüketimi aşan tüketiciler”)/ serbest olmayan ve son kaynak tedariki (“serbest tüketici limiti üzerinde olup da herhangi bir tedarik şirketi ile sözleşme imzalamamış tüketici grubu”) kapsamındaki tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı ile buna ilişkin hizmetlerin sunulmasında tüketici, tedarikçiler ve/veya dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemlere esas asgari standart, usul ve esasların belirlenmesidir. Bu kapsamda elektrik enerjisinin tüketiciye arzı amacıyla dağıtımından başlanarak tedarikine, tedarik sonrasında ödenecek faturaların içerik ve işlemlerine; tedarik ve dağıtım şirketleri tarafından sunulan/sunulacak hizmetlerin kalite standartları ile enerji tüketim bedelinin ödenmemesi halinde izlenecek usul ve esaslara kadar hemen her noktada oldukça detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 30. Madde

Özel sektör eli ile sunulan kamu hizmeti niteliğindeki elektrik enerjisi tedarikinin ilk ve en önemli ayağını serbest/serbest olmayan tüketiciler ile tedarikçiler arasında akdedilen perakende satış sözleşmesi ile ikili anlaşmalar (“indirimli elektrik sözleşmesi”) oluşturmaktadır. Söz konusu sözleşmelerin akdedilebilmesi için ise tedarikçiler tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tüketicilerden öncelikle güvence bedeli adı altında bir garanti sunmaları talep edilmektedir. Tedarikçi, serbest/serbest olmayan ve istisnai tüketici grupları haricindeki tüketicilerin tamamından elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına ait ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık güvence bedelini, anlaşma yapılırken nakit ya da teminat mektubu olarak talep edebilmektedir. Söz konusu güvence bedelinin türü ve miktarı noktasında ise tüketiciler ile akdedilen sözleşmenin perakende satış sözleşmesi mi yoksa ikili anlaşma mı olduğu önem arz etmektedir. Tedarikçiye tanınan söz konusu güvence bedeli talep edebilme imkanının sınırını yine Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 30. Maddesi kapsamında öngörülen “güvence bedeli alınamayan tüketici” grupları oluşturmaktadır. Söz konusu madde metni uyarınca tedarikçiler ile akdedilecek olan perakende satış sözleşmesi sırasında güvence bedeli alınamayacak olan tüketici grupları şu şekildedir;

•Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketiciler (“kartlı elektrik bakiye yüklemesi ile elektrik enerjisi kullanımı - bir çok dağıtım ve perakende satış şirketi tarafından halihazırda uygulaması bulunmamaktadır”)

•27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler (“otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu”)

•12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin sözleşme yapan tüketiciler (“cami, mescit, kilise, havra ve sinagog abonelikleri”)

•Yönetmelik yürürlük tarihi 30.05.2018 tarihinden sonra yapılacak olan perakende satış sözleşmeleri açısından dinlenme tesisleri, misafirhaneleri ile iktisadi ve ticari amaçla işletilen tesisleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf)

Tedarik şirketlerinin yukarıda belirtilen istisnai tüketici grupları haricindeki diğer tüm tüketicilerden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca güvence bedeli talep etme yetkisi bulunmakla birlikte, tedarik şirketleri ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma akdedilmesi sırasında alınan güvence bedelinin, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin akabinde güncellenerek tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 32. Madde

Elektrik enerjisi gibi bu denli önemli bir tüketim hizmetinin halka arzı sırasında tedarik şirketleri ile dağıtım şirketlerinin uymaları gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi tüketicinin, tüketmiş olduğu enerji karşısında ödeyeceği bedelin ne şekilde hesaplanacağı ve hangi usul-esaslara uyularak faturalandırılacağı hususlarıdır. Söz konusu işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 32. Maddesi kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Madde metni kapsamında elektrik enerjisi tüketiminin hesaplanması noktasında yapılacak “bağlı bulunan sayacın okunması” işlemi düzenleme altına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım şirketleri tarafından en az 25 gün ve en fazla 35 günlük dönemler şeklinde olmak üzere her takvim ayında bir defa (“aylık okuma”) sayaçların okunması gerekmektedir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri (“belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri”) ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılamaması ve Kurul tarafından uygun görülen haller (“söz konusu hallerde dahi yılda en az iki defa sayaç okuması yapılması gerekmektedir”) dışında, dağıtım bölgesinin genelinde aylık olarak okuma yapılması zorunludur.

Okuma işlemi akabinde ise tüketiciye öncelikle bir takım bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Bu noktada tedarik şirketleri, dağıtım şirketlerinden fatura/ödeme bildirim ve tebliğ işlemleri açısından hizmet alımı yapabilmekte ve Hizmet alımı yapılması halinde; dağıtım şirketi tarafından yapılan okuma bildirimine ilişkin bilgiler, tüketim noktasına bırakılan fatura/ödeme bildirimi içerisinde düzenlenebilmektedir. Genel uygulama olarak hemen her tedarik şirketi tarafından dağıtım şirketlerinden faturalama hizmeti alınmakta olup; okuma bildirimlerinin fatura içerisinde tüketiciye bildirilmesi yolu tercih edilmektedir.

Tedarik şirketinin yukarıda belirtildiği gibi bir hizmet alımı yapması halinde tüketiciye tebliğ edilen aylık fatura içeriğinde, aksi bir durumda ise okuma bildiriminde asgari olarak yer alması gereken bir takım bilgiler bulunmaktadır. Okuma bildiriminde (“uygulamada genel olarak fatura içeriğinde yer almaktadır”) yer alması gereken bilgiler şu şekildedir;

• Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, serbest tüketici tekil kodu veya EIC, uygulanıyorsa profil tipi,

• Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

• Aktif ve reaktif tüketime ilişkin ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

• Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

• Değiştirilen sayaç var ise sayaçlara ait endeks değerleri detayı,

• Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek telefon numarası.

Okuma bildiriminin yazılı olarak yapılması zorunlu olmakla birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde, tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı (“kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, hafıza kartı, taşınabilir bellek”) ile de gönderilebilmektedir. Okuma bildiriminin yapılış şekli gözetilmeksizin, tüketicinin, okuma bildiriminde yer alan bilgilerin yeterli ve/veya açıklayıcı olmadığını düşünmesi halinde, tedarik şirketlerine başvuruda bulunarak fatura içeriğinin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında içermesi gereken asgari unsurları içerir bir şekilde düzenlenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.