☰  

Elektrik Faturası Nasıl Taksitlendirilir


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Whatsapp

Av. Çiğdem Kekeç  
 ( 0 Oy )


Elektrik Faturası Nasıl taksitlendirilir?

Bu yazımızda elektrik borcunu ödeyemeyen yahut tamamını ödemekte güçlük çeken tüketiciler yararına elektrik fatura borçlarının taksitlendirilmesi konusunu ele alacağız.

Elektrik Fatura Taksitlendirme

Zamanında ödenmeyen borçlar hususunda; elektrik temin ettiğiniz görevli tedarik şirketlerinin ve tüketicilerin yasal mevzuata dayanan karşılıklı hak ve ödevleri bulunmaktadır. Bu hak ve ödevler zayıf irade konumundaki tüketicinin temel gereksinimi olan elektriği sağlayabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Elektrik Fatura Borçlarını Taksitlendirebilir Miyiz?

Elektrik borcunun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt ederek görevli tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi yeniden bağlanmaktadır.

Elektrik Borcu Taksitlendirme

Elektrik borcunun taksitlendirilmesi imkanı görevli tedarik şirketleri tarafından birçok kriterin değerlendirilmesi ile tüketiciye sağlanabilmektedir. Ancak Görevli Tedarik şirketi bakımından alacağın vadesinin üzerinden uzunca bir sürenin geçmiş olması, öncesinde taksitlendirme/taahhüt işlemi yapılmış olmasına rağmen tüketici tarafından bu taahhüde uyulmamış olması, elektriğin borcundan dolayı kesilmiş olmasına rağmen mühür kırmak suretiyle elektriğin açılması gibi durumlar; elektrik borçlarını taksitlendirerek ödemek isteyen tüketicilerin taleplerinin olumsuz karşılanmasına sebep olabilmektedir.

İcra Takibindeki Elektrik Borçlarını Taksitlendirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle hakkında yasal takip başlatılan tüketicilerin taksitlendirme ve taahhüt işlemleri icra dairesi kanalıyla gerçekleştirilmektedir. İcra daireleri nezdinde taahhüt işlemi tesis edilmesi ise tüketiciyi hukuki ve cezai anlamda bağlayıcı kılmaktadır. Elektrik borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan tüketici borcu kabul etmeyerek 7 gün içinde icra dairesine yazılı şekilde itirazda bulunabileceği gibi borcu kabul ederek belirli tarihlerde ödeme yapacağını taahhüt edebilecektir. İcra dairesinde taahhütte bulunan tüketicinin imzaladığı taahhüt metninde belirtilen tarihlerde ödeme yapılmaması durumunda alacaklı elektrik şirketi “taahhüdün ihlali” nedeniyle İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunabilecektir.

Taahhüdü İhlal Şikayetinin Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

İcra Ceza Mahkemesi yerleşik uygulamaları gereği alacaklı şirketin taahhüdü kabul muhtırası göndermemesi yahut taahhüt edilen toplam elektrik borcunun brüt asgari ücretin altında kalması durumunda borçlu sanık aleyhine disiplin hapsi uygulanmayabilir. Ancak icra ceza mahkemelerinin uygulamada farklı kararlar da tesis edebildiği gözden kaçırılmamalıdır.

Kural olarak İcra Daireleri nezdinde imzalanan taahhüde uyulmamasının yasal yaptırımı her bir taahhüt ihlali içi “ 3 aylık disiplin hapsidir...”

Elektrik Borcu Yapılandırma

Görevli Tedarik Şirketleri, kendi inisiyatifleri ile icra takibi açılmış olsun yahut olmasın yasal faiz oranından yüksek bir faiz olan Amme alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranını esas alarak tüketiciye borçların yapılandırılması imkanı tanıyabilmektedir.

Elektrik Fatura Borçlarının Taksitlendirilmesinden Sonra Ne Kadar Süre İçinde Elektrik Açılır?

Belli tarihlerde fatura borçlarını peyderpey ödemeyi kabul eden tüketicilerin elektriği ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;

İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektrik enerjisini bağlar. Yapılacak bağlama işleminden sonra tüketiciye yazılı olarak bağlama bildirimi bırakılır. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, bulunması halinde kısa mesaj ile de bildirim yapılır.

Elektrik Taksitlendirme

Elektrik fatura borçlarının taksitlendirilmesi işleminde tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunmaktadır. Taksitlendirme işleminin ya icra dairesi nezdinde ya da ilgili görevli tedarik şirketinin yasal takip personeli olduğunu belgeleyen kişi ile yapılması, icra takibinde olan borçların yasal faiz oranı ile icra takibinde olmayan borçların yasal faiz oranlarının aynı değerde olup olmadığının tespiti önem arz etmektedir. Zira yasal takip sistemi ile müşteri bilgi sistemi birbirine entegre edilmeyen elektrik şirketlerinin müşteri bilgi sistemindeki faiz oranları icra takip dosyasında işletilen yasal faiz oranından yüksek olduğundan haksız tahsilatlar yapılabilmektedir. Bununla birlikte icra takip dosyasında belgelenen dosya kapak hesabı kontrolü yapılarak vekalet ücreti, faiz ve fatura tutarları ve yasal harçlar hususunda da bilgi edinilebilmesi mümkündür.

Fatura itirazının icra dairesine yapılmaması diğer bir anlatımla görevli tedarik şirketlerine yapılması fatura alacağının icrasını durdurmamaktadır. İcra takibinin durması için itirazın yazılı şekilde yasal süresi içinde icra dairelerine yapılması gerekmektedir. Fatura itirazlarında fatura içeriğinin hatalı olduğu hususunda görevli tedarik şirketlerinin ilgili komisyonları tarafından faturanın incelemeye alındığı durumlarda tüketici icra ve kesim işlemlerinin durdurulabilmesi için talepte bulunabilmektedir. Şirket tarafından faturanın incelemeye alındığını gösterir bu belge tüketicinin olası kesim ve icra işlemlerine maruz kalmasını önleyebilecektir. Görevli tedarik şirketleri kendi inisiyatifleri ile devir öncesi ve devir sonrası borçlar ayrımını yaparak yıllanmış borçların ödenmesini teşvik amacıyla bir takım faiz indirimleri uygulayabilmektedir. Bu imkanlar hakkında ilgili görevli tedarik şirketlerinin alacak takip danışmanları ile görüşülerek bilgi edinilebilmektedir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.

Bu itibarla tüketicinin Elektrik Piyasası Kanununa dayanan “Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği” hakkında bilgi edinmesi, hak ve ödevlerinin sınırlarının farkında olması hak ihlallerinin önüne geçilmesini sağlayıp Kanunun asıl amacına ulaşması bakımından farkındalık oluşturacaktır.

Serbest, serbest olmayan ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı ile buna ilişkin hizmetlerin sunulmasında tüketici, tedarikçiler ve/veya dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemlere esas asgari standart, usul ve esasların belirlenmesini amaç edinen “Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği” elektrik tüketicilerinin kılavuzu olmalıdır.

Basiretli Tacir Kavramının Önemi Nedir?

Yargılamada mesken abonelerinin tüketici sıfatından kaynaklanan hakları azami ölçüde korunurken “Ticarethane ve Sanayi tarifesinde” kayıtlı bulunan abonelerin Türk Ticaret Kanununda öngörülen “Basiretli Tacir” sıfatı gereği, yaşanan ihtilaflarda mevzuata aykırı hareket etmenin bilgi ya da bildirim eksikliğinden kaynaklandığına dayalı iddialar mazeret olarak kabul edilmemektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Ticari İş Karinesi” başlıklı 18. Maddesinde; “Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.” ifadesine yer verilmiştir.

Aynı kanunun “Fatura ve Teyit Mektubu” başlıklı 21. maddesinin 2. Fıkrasında; “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” ifadesine yer verilmiştir.

Elektrik tüketicilerinin borçlarını taksitlendirme hakkını kullanırken hukukun temel prensibi olan “Dürüstlük İlkesi” ne de riayet edilmesi gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. Maddesinde “Hukukî ilişkilerin kapsamında” uyulması zorunlu olan “Dürüst davranma” başlığı altında; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ifadesine yer verilmiştir.

Elektrik borçlarının taksitlendirilmesi talebinden sonra Görevli Tedarik Şirketleri nezdinde imza altına alınan ödeme taahhütleri gereği ödemelerin vadesinde yapılması hukuki açıdan dürüstlük kuralına uygun olarak ihtilafı çözümleyecektir.

Aynı ilkeler Görevli Tedarik şirketleri için de geçerli olup bu husus Yargıtay’ ın sair kararlarında açıkça ifade edilmektedir. T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2012/18690 E. 2012/25539 K. sayılı ilamında belirtilen hukuki durumu elektrik faturaları yönüyle emsal kabul edebilmekteyiz.

İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının Üç Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Dürüst Davranma Ve Doğru Söyleme Yükümlülüğü başlıklı 29. maddesinde “Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara dair açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler.” Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk başlıklı 327. maddesinin 1. fıkrasında “Gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir.” denilmiştir.

Elektrik borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin talep dilekçesi örneği;

https://www.encazip.com/img/icerik/elektrik-faturasi-taksitlendirme-dilekce.pdf

( Yukarıda yazılı bilgilerin kullanılması, paylaşılması ve saklanması için mutlaka açık rıza metninin tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Aksi halde Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemler tesis edilebilmektedir.)

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Elektrik faturası nasıl hesaplanır?

    • Elektrik dağıtım bedeli iadesi nasıl yapılır?

    • Elektrik faturası kaç ay ödenmezse kesilir?